Basic Barista Training


** หมายเหตุ หากมีความต้องการยกเลิก หรือเลื่อนคลาสเรียน กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ที่มีความสนใจท่านอื่นเสียสิทธิ์ในการจองคอร์ส **

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินจองหากการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียนอยู่นอกเหนือข้อตกลงตามหมายเหตุข้างต้น **

Visitors: 423,403